Warunki przyłączania farm fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznychBudowa na swojej działce farmy fotowoltaicznej jest doskonałym rozwiązaniem, pozwalającym ograniczyć degradację środowiska naturalnego naszej planety. Przy użyciu paneli fotowoltaicznych można bowiem wytworzyć energię niezbędną do ogrzania domu i wody, korzystając z naturalnego źródła, czyli słońca. Koszt budowy fotowoltaicznej farmy bardzo szybko się zwraca, co więcej, można ją przyłączyć do sieci elektroenergetycznych.

Przyłączenie odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia instalacji, które należy złożyć w przedsiębiorstwie energetycznym. Wcześniej należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji. Zanim jednak przyjrzymy się, co ów wniosek powinien zawierać, zapoznajmy się z wymaganiami, dotyczącymi samej instalacji.

Jakie warunki powinna spełniać farma fotowoltaiczna?

Farmy fotowoltaiczne, które mają zostać przyłączone do sieci elektroenergetycznej, muszą przede wszystkim być bezpieczne i chronione przed uszkodzeniami powodowanymi przez wadliwą pracę pozostałych urządzeń. Należy je także zabezpieczyć przed uszkodzeniami, spowodowanymi ograniczeniami w poborze energii. Powinny one spełniać także wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz umożliwiać dokonywanie pomiarów parametrów niezbędnych w celu rozliczenia się za pobraną energię. Muszą być zainstalowane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i być zabezpieczone przed pożarem. Właściciele farm, spełniających powyższe wymagania, mogą starać się o ich przyłączenie do sieci. Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do wydania warunków takiego przyłączenia w ciągu trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku. A co taki wniosek powinien zawierać?

Co powinno znaleźć się we wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji?

Decydując się na przyłączenie oferowanych przez nas wydajnych farm fotowoltaicznych do sieci, musisz wcześniej złożyć odpowiedni wniosek. Zawrzyj w nim przede wszystkim:

  • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma stanąć inwestycja, czyli odpis z księgi wieczystej, akt notarialny jej zakupu, umowę najmu lub użyczenia,
  • swoje dane osobowe i teleadresowe,
  • rodzaj, lokalizację i moc farmy fotowoltaicznej.

Nie zapomnij o oznaczeniu we wniosku parametrów technicznych farmy, a także o dołączeniu do niego szkicu lokalizacji obiektu względem sieci. Do dokumentów dołącz również schemat  farmy fotowoltaicznej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zaopatrz się w aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub w zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na podstawie złożonego wniosku zakład energetyczny przygotuje warunki przyłączenia dla obiektu, a następnie przedstawi ci umowę na przyłączenie do sieci. Aby ją podpisać, niezbędne będzie okazanie potwierdzenia posiadania tytułu prawnego do przyłączanego obiektu. Czas realizacji umowy wynosi do kilkunastu miesięcy.


Wróć do bloga